Warunki świadczenia usług

Ogólne zasady i warunki sprzedaży
1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej

1.1 "Sprzedawca" Seajure (zarejestrowana marka) reprezentowany przez Stylish Argument, Unipessoal Lda, o numerze podatkowym 516513265, z siedzibą pod adresem Rua do Alto, 88, 4815-178 Lordelo, Guimarães, Portugalia, oferuje produkty do sprzedaży na stronie www.seajure.com, a jego usługi handlu elektronicznego są dostępne wyłącznie dla jego użytkowników końcowych, czyli "Konsumentów".
1.2 "Konsument" oznacza każdą osobę fizyczną, która działa w celach niezwiązanych z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową. Jeśli nie jesteś Konsumentem, prosimy nie kupować żadnych produktów na www.seajure.com.
1.3 Seajure zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień otrzymanych od użytkowników, którzy nie są "Konsumentami" oraz wszelkich innych zamówień, które nie są zgodne z polityką biznesową Sprzedawcy.
1.4 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży regulują wyłącznie oferowanie, przekazywanie i przyjmowanie zamówień dotyczących produktów na www.seajure.com pomiędzy użytkownikami www.seajure.com a Sprzedawcą.
1.5 "Konsument" powinien zobowiązać się do podania Sprzedawcy prawidłowych i dokładnych danych e-mail lub innych danych kontaktowych oraz przyjąć do wiadomości, że Sprzedawca może wykorzystać te dane do skontaktowania się z Użytkownikiem w przypadku, gdyby okazało się to konieczne.

2. Jak złożyć zamówienie

2.1 Aby zło)y) zamówienie, wymagany jest adres e-mail, a )ytkownik musi ustawi) przegl)dark) tak, aby akceptowa) pliki cookie i wyskakuj)ce okienka w celu pe)nego korzystania z Witryn, co obejmuje projektowanie elementów, dodawanie elementów do koszyka i wymeldowywanie si) z naszej strony internetowej.
Złożenie zamówienia w Witrynach jest łatwe:
1. Znalezienie interesujących Cię produktów.
2. Doda) produkty do koszyka.
3. Przejdź do kasy.
4. Wybierz opcje rozliczenia, dostawy i płatności.
5. Złóż zamówienie.
6. Otrzymać potwierdzenie zamówienia online.
Zamówienie staje się wiążące po kliknięciu przycisku "Do kasy" na końcu procesu zamawiania. Klikając przycisk "Do kasy", użytkownik wysyła do nas zamówienie w takiej postaci, w jakiej jest ono wyświetlane na końcowym ekranie kasy. Po otrzymaniu zamówienia w Witrynie zostanie wyświetlone automatyczne potwierdzenie odbioru zawierające numer zamówienia oraz szczegóły dotyczące zakupu. Umowa kupna została zawarta.
Kopia automatycznego potwierdzenia zamówienia zostanie wysłana na Twój adres e-mail. Zdecydowanie zalecamy wydrukowanie lub pobranie tej kopii do wykorzystania w przyszłości.
Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia lub anulowania umowy kupna po automatycznym potwierdzeniu zamówienia.
Przesłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody i akceptacją niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz dalszych warunków zawartych na stronie www.seajure.com, również za pośrednictwem łączy, w tym Ogólnych Warunków Użytkowania, Polityki Prywatności oraz zasad menu Zamówień i Zwrotów.
Sprzedawca może nie zrealizować zakupów, gdy nie ma wystarczających gwarancji wypłacalności, gdy zamówienia są niekompletne lub nieprawidłowe, lub gdy produkty nie są już dostępne. W powyższych przypadkach poinformujemy Cię e-mailem, że umowa nie została zrealizowana i że Sprzedawca nie zrealizował Twojego zamówienia, podając przyczyny.
Jeśli produkty wyświetlane na stronie www.seajure.com nie są już dostępne w momencie ostatniego dostępu użytkownika lub po otrzymaniu przez Sprzedawcę formularza zamówienia, Sprzedawca poinformuje użytkownika o niedostępności zamówionych produktów w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę.
Jeśli formularz zamówienia został wysłany, a cena została zapłacona za produkty, które nie są już dostępne, Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę zapłaconą za te produkty.
2.2 Nasze prawo do nieprzyjęcia zamówienia lub anulowania zakupu.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia z dowolnego powodu. Zastrzegamy sobie również prawo do anulowania dowolnego zakupu (zamówienia już przyjętego przez nas) w (między innymi) następujących sytuacjach, bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty:
2.2.1 Produkt nie jest dostępny / znajduje się w magazynie (wszelkie płatności zostaną zwrócone);
2.2.2 Twoje dane rozliczeniowe są nieprawidłowe lub nie można ich zweryfikować;
2.2.3 Zamówienie zostaBo oznaczone przez nasze systemy bezpieczeDstwa jako nietypowe lub podatne na oszustwo;
2.2.4 Płatność (w trybie offline) lub płatność przelewem bankowym nie zostanie otrzymana w ciągu 5 dni od przyjęcia zamówienia;
2.2.5 Mamy powody przypuszczać, e u)ytkownik ma mniej ni) 16 lat;
2.2.6. Mamy powody przypuszczać, e u)ytkownik jest odsprzedawc);
2.2.7. Nie mogliśmy dostarczyć przesyłki na adres podany przez Kontrahenta.
2.3 Sprawdzanie danych
Po wysłaniu do nas zamówienia, przed jego realizacją, możemy przeprowadzić pewne kontrole.
Kontrola ta mo)e obejmowa) weryfikacj) adresu u)ytkownika, zdolno)ci kredytowej oraz sprawdzanie, czy nie ma miejsca oszustwo. Jeśli chodzi o to ostatnie: przeprowadzamy częściowo zautomatyzowane kontrole wszystkich zakupów w celu wyeliminowania nietypowych lub podejrzanych transakcji lub transakcji, które mogą być zidentyfikowane jako podatne na oszustwo. Podejrzenie oszustwa zostanie zbadane, a w razie konieczności wszczęte zostanie postępowanie sądowe. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem na to zgody.

 

3. Gwarancja i wskazanie ceny produktu

3.1 Metody płatności
Dostępne metody płatności można znaleźć w sekcji FAQ na odpowiedniej stronie internetowej. Nie akceptujemy żadnych innych metod płatności niż wymienione, ponieważ nasz system nie jest przystosowany do przetwarzania innych metod płatności. Prosimy nie próbować dokonywać płatności w inny sposób niż tam podany. W takim przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za utratę płatności lub jakiekolwiek inne szkody, które mogą wynikać z takiego działania.
3.2 Realizacja płatności
W przypadku płatności kartą kredytową należność zostanie pobrana z Twojego konta, gdy tylko zamówienie opuści nasz magazyn.
W przypadku płatności kartą kredytową, wszystkie szczegóły (np. numer karty lub data ważności) zostaną przesłane za pomocą zaszyfrowanego protokołu do firmy świadczącej usługi zdalnych płatności elektronicznych, bez możliwości dostępu do nich przez osoby trzecie. Dane te nie będą wykorzystywane przez Seajure, z wyjątkiem przeprowadzenia procedury związanej z zakupem lub wydania zwrotu pieniędzy w przypadku zwrotów, zgodnie z wykonaniem prawa do zwrotu lub w celu zgłoszenia przypadków oszustwa na policję. Cena za zakup produktów oraz odpowiednie koszty wysyłki, wskazane w formularzu zamówienia, zostaną pobrane z rachunku bieżącego użytkownika w momencie faktycznej wysyłki zakupionych produktów.

4. Bezpieczeństwo zamówień

Sklep internetowy Seajure korzysta z bezpiecznych technologii i jednej z najbardziej solidnych platform szyfrowania dostępnych na rynku. Twoje dane dotyczące płatności będą zaszyfrowane od momentu ich wprowadzenia do momentu przetworzenia transakcji i nie będą zapisywane na publicznym serwerze.
Chociaż używamy szyfrowanego oprogramowania zabezpieczającego, nie można zagwarantować bezpieczeństwa informacji i płatności przesyłanych przez Internet lub pocztą elektroniczną. Seajure nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku korzystania z elektronicznych środków komunikacji, w tym - ale nie wyłącznie - za szkody wynikające z niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu komunikacji elektronicznej, przechwycenia lub manipulacji komunikacją elektroniczną przez osoby trzecie lub przez programy komputerowe wykorzystywane do komunikacji elektronicznej oraz transmisji wirusów.
W przypadku wybrania metody płatności offline, zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po otrzymaniu przez nas płatności. Może to potrwać kilka dni. W przypadku nieotrzymania płatności w ciągu 6 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia, zakup zostanie anulowany.
Płatności mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy informacje rozliczeniowe można zweryfikować.

5. Zachowanie tytułu własności

Zastrzegamy sobie prawo własności produktów do momentu otrzymania pełnej zapłaty za wszystkie produkty.

6. Ceny

6.1 Ceny produktów podawane na stronach internetowych zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Stawki za wysyłk) naliczane s) za ka)de zamówienie. Dokładne stawki wysyłki zale)y od kraju, do którego dostarczane jest zamówienie. Szczegóły dotycz)ce stawek wysyłki do poszczególnych krajów znajduj) si) w sekcji Zamówienia i zwroty na stronie internetowej.
6.2 Wszystkie ceny podawane są w euro.
Prosimy pamiętać, że zmiana kraju dostawy może mieć wpływ na cenę ze względu na koszty transportu.
6.3 Cena łączna
Cena łączna podana na ekranie końcowej kontroli obejmuje podatek (dla odpowiednich krajów) oraz koszty wysyłki.
Ceny s) równie) podane w potwierdzeniu otrzymania zamówienia, które mo)na wydrukowa) lub pobra) w celu wykorzystania w przyszło)ci.
Prosimy o dokonywanie przelewów wyłącznie na dokładną kwotę podaną w potwierdzeniu zamówienia oraz o dokonywanie pojedynczych przelewów na każde zamówienie przy użyciu unikalnego numeru referencyjnego podanego w potwierdzeniu zamówienia.
6.4 Zmiany cen
Ceny produktów przedstawiane na stronach internetowych mog ulegaj) zmianom. Firma Nike zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Ceny wy wietlane w momencie zakupu s cenami obowi)zuj)cymi dla tego zakupu.
6.5 Błędy cenowe
Nale)y pami)ta), )e pomimo tego, )e Witryny s) tworzone z zachowaniem nale)ytej staranno)ci, mo)e si) zdarzy), )e informacje o cenach na naszych Witrynach zawieraj) błłdy. Nie jesteśmy związani naszą ofertą i zastrzegamy sobie prawo do anulowania zakupu w przypadku wystąpienia takiego błędu.

7. Jakość i gwarancja

Seajure nie sprzedaje produktów używanych, produktów wadliwych ani produktów o jakości niższej niż odpowiadające im standardy rynkowe. Główne cechy produktów są przedstawione na stronie www.seajure.com na każdej stronie produktu. Produkty oferowane do sprzedaży na stronie www.seajure.com mogą nie odpowiadać dokładnie rzeczywistej odzieży pod względem obrazu i kolorów ze względu na używaną przeglądarkę internetową lub ekran/monitor.
We wszystkich przypadkach (z wyjątkiem obuwia) produkty posiadają metkę identyfikacyjną. Nie należy usuwać metki z zakupionych produktów w przypadku chęci zwrotu zakupionego produktu.
W przypadku, gdy zdecydujesz się skorzystać z prawa do zwrotu zakupionych produktów, Seajure ma prawo nie przyjąć zwrotu produktów, które zostały zwrócone bez odpowiedniej metki, które noszą ślady użytkowania, zostały zmienione w stosunku do stanu oryginalnego lub zostały uszkodzone. W takich przypadkach klient jest później odpowiedzialny za odebranie odrzuconego zwrotu z siedziby firmy Seajure.

 

8. Wysyłka i dostawa

8.1 Dostawa - gdzie i kiedy
Produkty dostarczamy od poniedziałku do piątku. W niektórych wyjątkowych miejscach lub w przypadku wydarzeń rocznych również w soboty. Nie realizujemy dostaw w niektóre dni ustawowo wolne od pracy. Firma Nike mo)e zrealizowa) zamówienie tylko na adres dostawy, który jest adresem domowym lub biurowym w jednym z krajów wymienionych w sekcji Wysyłka na odpowiedniej stronie internetowej.
8.2 Terminy dostawy
Dokładamy wszelkich starań, aby oferować elastyczne i często bezpłatne dostawy. Przeciętnie dostawa naszych zamówień trwa od 1 do 5 dni, w zależności od kraju i kontynentu.
Sprzedawca" nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek ze zobowiązań, które jest spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą (Zdarzenie siły wyższej - obejmuje wszelkie działania, zdarzenia, niewystąpienia, zaniechania lub wypadki pozostające poza naszą uzasadnioną kontrolą).
8.3 Dostawa podzielona
Jeśli to możliwe, staramy się dostarczać towar za jednym razem. Zastrzegamy sobie jednak prawo do podzielenia dostawy zamówienia, na przykład (ale nie tylko) w przypadku, gdy część zamówienia jest opóźniona lub niedostępna. W przypadku podzielenia zamówienia, powiadomimy o takim zamiarze, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail podany przy zakupie.
8.4 Kontrola po dostarczeniu przesyłki
Przy dostawie należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone. Jeśli okaże się, że produkty są uszkodzone, nie należy przyjmować przesyłki. Zwrócimy Ci cenę zakupu i wszystkie koszty dostawy, gdy tylko magazyn zajmie się Twoim zwrotem. Prosimy również pamiętać, że produkty należy sprawdzić w rozsądnym czasie od ich otrzymania. Wszelkie reklamacje dotyczące nieotrzymania zamówienia muszą zostać złożone w ciągu maksymalnie 20 dni od daty złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu firma Seajure nie ponosi odpowiedzialności za utratę zamówienia.

9. Stawki za wysyłkę

9.1 Stawki za wysyłkę
Stawki za wysyłkę obowiązują dla każdego zamówienia. Dokładne stawki wysyłki zależą od kraju dostawy. Szczegółowe informacje na temat stawek wysyłki do poszczególnych krajów znajdują si) w sekcji Zamówienia i zwroty na stronie internetowej.
9.2 Wysyłka gratis
W przypadku dokonania zakupu przekraczającego próg odpowiedni dla kraju dostawy lub dostępnej kampanii, u)ytkownik mo)e skorzysta) z darmowej dostawy.

10. Zwroty i anulowanie zamówienia

10.1 Anulowanie zamówienia przed dostawą
Klient może anulować każde zamówienie, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze wysłane.
Informacje dotyczące statutu zamówienia są dostępne tylko dla klientów, którzy dokonali zakupu jako zarejestrowani klienci.
Jeśli zamówienie zostało złożone bez połączenia z kontem Seajure, należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta.
W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone przy użyciu konta Seajure, należy najpierw sprawdzić status zamówienia poprzez menu Zamówienia i zwroty, dostępne w lewej części Mojego konta. Jeśli status zamówienia nadal nie zawiera informacji "W drodze", nadal istnieje możliwość jego anulowania. Klient powinien jednak skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Zamówień zawierających produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta nie można anulować przed wysyłką ze względu na proces dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta, który rozpoczyna się natychmiast po zarejestrowaniu zamówienia.
10.2 Zwroty wadliwych produktów
Klient ma prawo do zwrotu dostarczonych produktów w przypadku, gdy są one wadliwe lub w inny sposób niezgodne z zamówieniem złożonym w momencie ich otrzymania.
Zwrotu można dokonać w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia wady. Nie ma to wpływu na prawa ustawowe. W przypadku uzasadnionej reklamacji cena zakupu i koszty wysyłki zostaną zwrócone. Praktyczne informacje o sposobie zwrotu oraz informacje o zwrocie pieniędzy można znaleźć w sekcji Zamówienia i zwroty na stronie internetowej.
10.3 Zwrot produktów z dowolnego powodu
Je)li z jakiegokolwiek powodu u)ytkownik nie jest zadowolony z zamówionych produktów, mo)e zwróci) dostarczone mu produkty w ci)gu 20 dni kalendarzowych od daty dostawy, pod warunkiem, )e
a) Produkty są nieumyte i nieużywane w żaden sposób (wolno Ci przymierzyć buty lub akcesoria w celu ich dopasowania, chyba że zaznaczyliśmy inaczej - ale nie możesz ich używać).
b) produkt znajduje się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu (ostrożnie otwarte opakowanie nie będzie
nie jest uznawane za uszkodzone).
c) Produkt jest kompletny, np. należy zwrócić oba elementy pary.
Nie przyjmujemy zwrotów produktów, które zostały spersonalizowane.
10.4 Zwrot prezentów
W chwili obecnej nie możemy zaoferować zwrotu produktu osobie, która otrzymała go w prezencie. W celu dokonania zwrotu produktu należy skontaktować się z osobą, która zakupiła produkt dla Ciebie i poprosić ją o postępowanie zgodnie z procedurą zwrotu zamówień określoną w Zasadach zwrotu.
10.5 Wymiana lub zmiana rozmiaru produktu
Aby wymienić artykuł na inny lub wymienić rozmiar, zapoznaj się z informacjami na ten temat w sekcji Zamówienia i zwroty.
10.6 Informacje dotyczące zwrotu pieniędzy
W przypadku zwrotu towarów z powodu ich wadliwości lub innej niezgodności z zamówieniem, pokryjemy koszty wysyłki do klienta i koszty wysyłki zwrotnej. W przypadku zwrotu towarów z przyczyn innych niż wadliwość lub niezgodność z zamówieniem, Seajure nie zwraca kosztów przesyłki. W praktyce, w przypadku zwrotu, będziesz korzystać z usług naszego dostawcy usług logistycznych. Ponieważ koszty poniesione przez nas w związku z takimi przesyłkami zwrotnymi są równe kosztom wysłania towarów do Ciebie, nie zwracamy kosztów, które pierwotnie zapłaciłeś za dostawę.
Zwroty będą dokonywane na podstawie pierwotnej formy płatności i według kwoty faktycznie zapłaconej przez klienta. Jeśli zapłaciłeś za pomocą metody offline lub przelewu bankowego, musisz podać swoje dane bankowe do Biura Obsługi Klienta podczas inicjowania zwrotu, abyśmy mogli zwrócić pieniądze bezpośrednio na Twoje konto. Zwrot pieniędzy otrzymasz po odesłaniu i przetworzeniu produktu.
Praktyczne informacje o sposobie zwrotu i terminach zwrotu pieniędzy można znaleźć w sekcji Zamówienia i zwroty na stronie internetowej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami zawartymi w sekcji pomocy i postępowanie zgodnie ze wskazówkami, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień lub odmów zwrotu.

11. Obsługa klienta

Ze Sprzedawcą można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem orders@seajure.com lub pod numerem telefonu +351 912 238 566. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Obsługa klienta.

12. Warunki dotyczące kodów promocyjnych (rabatów)

12.1 Kod promocyjny, jeśli jest używany zgodnie z jego warunkami, uprawnia użytkownika do jednorazowej promocji/zniżki związanej z zakupem pojedynczego produktu lub z zamówieniem więcej niż jednego produktu w okresie wskazanym odpowiednim kodem promocyjnym.
12.2 Kodu promocyjnego nie można sprzedawać, wymieniać ani odstępować. Nie można umieszczać ani udostępniać kodu promocyjnego na jakiejkolwiek stronie internetowej ani w ramach jakiejkolwiek innej oferty publicznej, rozdawnictwa, sprzedaży lub wymiany. Nie można wykorzystywać kodów promocyjnych w celach komercyjnych.
12.3 Kod promocyjny jest związany z marką Seajure. Nie można wykorzystywać kodu promocyjnego w połączeniu z jakąkolwiek inną marką, firmą lub nazwą ani używać kodu promocyjnego w sposób niezgodny z prawem, niewłaściwy, lekceważący lub w jakikolwiek inny sposób, który mógłby zaszkodzić reputacji Seajure.
12.4 Na jeden produkt i na jedno zamówienie można wykorzystać tylko jeden kod promocyjny. Kody promocyjne nie mogą być łączone z żadną inną ofertą specjalną lub promocją.
12.5 Kody promocyjne nie podlegają wymianie na pieniądze.
12.6 Seajure nie ma obowiązku ponownego wydania lub zwrotu kodów promocyjnych. Jeśli jednak Seajure zdecyduje się na ponowne wydanie lub zwrot kodu promocyjnego, potrzebuje do tego Twojego kodu promocyjnego. Dlatego prosimy o zachowanie kopii kodu promocyjnego, w przeciwnym razie nie zostanie on ponownie wydany lub wymieniony w przypadku utraty.
12.7 W przypadkach, gdy Seajure ponownie wyda/zwróci kod promocyjny, może on zostać wykorzystany wyłącznie przy zakupie o wartości równej lub wyższej niż ta, w wyniku którego kod został wygenerowany.
12.8 Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, Seajure ma prawo do natychmiastowego unieważnienia kodu promocyjnego w przypadku, gdy Seajure ma powody podejrzewać, że kod promocyjny jest wykorzystywany z naruszeniem powyższych zasad lub w inny sposób niewłaściwie wykorzystywany lub w przypadku, gdy Seajure ma inne powody, aby to zrobić.

13. Dostępność

Realizacja wszystkich zamówień na Witrynach jest uzależniona od ich dostępności. Staramy się zapewnić, aby wszystkie przedmioty oferowane do sprzedaży znajdowały się w magazynie. Zastrzegamy sobie jednak prawo do nieprzyjmowania żadnych zamówień lub anulowania potwierdzonych zamówień na produkty, których nie ma w magazynie. W takim przypadku poinformujemy o tym Użytkownika pocztą elektroniczną, a wszelkie płatności zostaną zwrócone.

14. Ważność ofert

Oferty na stronach internetowych są ważne wyłącznie w momencie ich wyświetlenia na stronie internetowej, chyba że na stronie internetowej podano inny termin. Firma Nike nie jest zwi)zana )adn) ofert) w przypadku błłdów ortograficznych, cenowych lub innych błłdów lub pomyłek w informacjach podanych na stronach internetowych. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania każdego zakupu dokonanego w przypadku wystąpienia takiego błędu.

15. Odpowiedzialność

15.1 Seajure ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy szkody te wynikają z naruszenia przez Seajure jego zobowiązań umownych wobec użytkownika lub w przypadku, gdy odpowiedzialność Seajure wynika z obowiązujących przepisów prawa.
15.2 W przypadku, gdy użytkownik poniósł szkodę w związku z naszą działalnością na stronach internetowych, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do:
a. Uszkodzenia produktów Seajure lub innych materiałów;
b. Uzasadnionych i możliwych do wykazania kosztów poniesionych przez użytkownika w celu ustalenia przyczyny i wysokości szkody;
Maksymalna kwota zwrotu powyższych szkód będzie (jeśli dotyczy) równa cenie zakupu danych produktów.
15.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku korzystania z naszych produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika w wyniku niewłaściwego użytkowania któregokolwiek z naszych produktów.
15.4 Nie ponosimy odpowiedzialno)ci za szkody powsta)e w wyniku podania nieprawdziwych informacji na stronach internetowych.

16. Prawo właściwe

Niniejsze warunki ogólne oraz wszelkie spory powstałe w związku z niniejszymi warunkami ogólnymi, w tym ich ważność, lub z korzystaniem z Witryny (Witryn) lub z jakimikolwiek zakupami dokonywanymi za pośrednictwem Witryn podlegają prawu portugalskiemu.

17. Prawo firmy Seajure do zmiany lub aktualizacji niniejszych warunków

Firma Seajure ma prawo do zmiany i uzupełniania niniejszych Warunków od czasu do czasu. Użytkownik będzie podlegał zasadom i Warunkom obowiązującym w momencie zamawiania produktów od nas, chyba że zasady te ulegną zmianie.

18. Informacje na stronie internetowej

Pomimo, że firma Seajure stworzyła Strony z należytą starannością, informacje, teksty, dokumenty, grafika, filmy, muzyka i/lub inne usługi na nich zawarte mogą zawierać błędy lub być w inny sposób nieprawidłowe lub niekompletne. Seajure nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania (lub niemożności korzystania) z Witryn, w tym szkody spowodowane przez wirusy lub jakąkolwiek niepoprawność lub niekompletność Informacji, chyba że takie szkody są wynikiem umyślnego działania lub zaniedbania ze strony Seajure.

19. Znaki towarowe i prawa autorskie na stronach internetowych

Wszystkie nazwy marek, nazwy produktów i tytuły użyte na stronie internetowej są znakami towarowymi lub nazwami handlowymi firmy Seajure lub osób trzecich będących właścicielami znaków towarowych lub nazw handlowych. Użytkownik nie może używać ani reprodukować takich znaków towarowych lub nazw handlowych, ponieważ może to stanowić naruszenie praw ich właścicieli. Wszystkie projekty stron internetowych, teksty, dokumenty, filmy, muzyka i/lub inne usługi oraz ich wybór i układ, a także wszystkie kompilacje oprogramowania, bazowy kod źródłowy, oprogramowanie (w tym aplety) i wszystkie inne materiały na tej stronie są chronione prawami autorskimi Seajure lub jej dostawców. Użytkownik ma prawo do elektronicznego kopiowania i drukowania w formie papierowej części Witryny tylko w zakresie niezbędnym do złożenia zamówienia lub do korzystania z Witryny jako źródła zakupów. Zabrania się wykorzystywania informacji i materiałów zawartych w niniejszej witrynie w inny sposób, w tym powielania ich w celach innych niż wymienione powyżej, modyfikowania, rozpowszechniania lub publikowania. W przypadku chęci wykorzystania materiałów lub informacji z niniejszej Witryny należy uzyskać od nas uprzednią pisemną zgodę.

20. Karty Podarunkowe - Warunki i zasady

Po nabyciu lub wydaniu Karty Podarunkowej nie można jej wymienić na gotówkę ani zwrócić za pomocą innego rodzaju płatności (przelew bankowy, Visa/MasterCard lub PayPal);
W przypadku zwrotu pieniędzy, jeśli zdecydowałeś się otrzymać zwrot za pomocą Karty Podarunkowej, zostanie on wysłany na adres e-mail podany w zamówieniu, czyli w momencie, gdy zgodność artykułów została potwierdzona w naszym magazynie;
Karty Podarunkowe wygenerowane w ramach zwrotu nie podlegają wymianie na gotówkę ani na tę samą metodę płatności, której klient użył w pierwotnym zamówieniu;
Zwroty za zamówienia opłacone Kartami Podarunkowymi będą zawsze zwracane tą samą metodą przy użyciu innej Karty Podarunkowej;
Karta Podarunkowa może zostać wykorzystana na zakupy o tej samej wartości, wyższej lub niższej niż wartość sprzedaży. Jeśli wartość zakupu jest wyższa niż wartość sprzedaży, system zażąda zapłaty pozostałej kwoty. Jeśli wartość zakupu jest niższa niż wartość sprzedaży Karty Podarunkowej, system zatrzyma nadwyżkę. Karta Podarunkowa może być użyta, jeśli masz na niej dostępną kwotę.
W przypadku użycia Karty Podarunkowej w zamówieniach zawierających 2 lub więcej pozycji, wartość Karty Podarunkowej zostanie podzielona równo pomiędzy wszystkie pozycje.
Nie możesz użyć więcej niż jednej Karty Podarunkowej w tym samym zamówieniu.
Zakupów e-prezentów nie można łączyć z kampaniami, rabatami ani promocjami;
Karty Podarunkowe można wykorzystać w dowolnym artykule i łączyć z kampaniami, rabatami i promocjami.
Z Kart Podarunkowych mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani klienci.

21. Tax free

Seajure nie wydaje kart wolnych od podatku.

22. Internetowe rozstrzyganie sporów

Strona internetowa Online Dispute Resolution (Internetowe rozstrzyganie sporów) to oficjalna strona internetowa zarządzana przez Komisję Europejską, której celem jest pomoc konsumentom i przedsiębiorcom w pozasądowym rozstrzyganiu sporów.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN